Pesticide tech

Pesticide te

Herbicide ...

Pesticide Formulation

Pesticide Fo

No information ...

Intermediate

Intermediate

·DIPPT ...

Raw Material

Raw Material

·M-nitro chloro benzene ...

Import intermediate

Import inter

·4-Isopropylaniline ...

About
友情链接:    鐧惧埄褰╃エ  鍏冨疂妫嬬墝 - 鏈  姘歌儨妫嬬墝娓告垙涓嬭浇_姘歌儨妫嬬墝鎵嬫満瀹夊崜鐗  缃戜笂鐪熼挶妫嬬墝--瓒呭ソ鐜╃殑鐜伴噾妫嬬墝娓告垙   鍏冨疂妫嬬墝瀹樼綉